logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken


Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

FilmmateriaalProjecten en projectideeën

(Deze pagina is niet meer actueel, nadat de stichting in 2015 als rechtspersoon is ontbonden)

1. Koperen landbouwwerktuigen

Onderzoek of het gebruik van koperen landbouwwerktuigen leidt tot vergroting van de bodemvruchtbaarheid, hogere gewasopbrengsten en kwaliteitsverbetering en een lager energieverbruik?


2. Viktor Schauberger nu.

Het in kaart brengen van de natuurtechnische principes van Schauberger met daarbij de huidige en de toekomstige toepassingen en toepassingsmogelijkheden.


3. Praktisch werken met bronzen tuingereedschap

Onderzoek naar ervaringen van bronzen tuingereedschap gebruikers. Opzet proef onder gebruikers om bijvoorbeeld een rij groenten met ijzeren gereedschap te bewerken en een rij met bronzen gereedschap.bronzen
         schep

Wilt u meedoen met dit onderzoek, meldt u zich dan bij de projectgroep


4. Het regenwormsanatorium

Onderzoek en proefnemingen met composteren volgens Schauberger.


5. Het Implosie ei.

Onderzoek en proefnemingen met het koperen ei of implosie ei naar Viktor Schaubergers idee.


6. Spiraalpijp gereduceerde weerstand?

Onderzoek naar de werking van de spiraalpijp. Zie ook de hydraulische pers van Klaus Rauber. Vergelijking van bewerkte en onbewerkte pijp, dit kan een natuurkunde opdracht zijn.


7. Door de bomen het bos weer zien.

Project op te zetten in samenwerking met bijv. gemeenten. Het informeren van organisaties over welke raad VS gaf mbt bosbouw en onderhoud van bomen. Stambescherming, nieuwe aanplant, maar vooral her(tussen)inplant in een vroeg stadium. CO2 invang door houtwinning.


8. Waterschap ja natuurlijk

Op welke manier kan de stichting bijdragen aan het meer natuurlijk beheer van de rivieren en kanalen en het revitaliseren van het water. Onderzoek naar de mogelijkheden.


9. Info-leaflets maken
A
ls hand-out, bijv. scholen of voor in nieuwsbrieven. Met onderwerpen over Schaubergers visie op natuurtechnieken.

Bijv: composteren, bronzen gereedschap, water vitalisering, waarom groeien planten, wat doet kunstmest, bestrijdingsmiddelen, wat doet koper, waarom is de aarde altijd bedekt met planten, waarom heeft de berk een witte bast. Fragen an die Wissenschaft van VS, (unsere sinnlose Arbeid blz 28), etc. etc.


10. Ontwikkelen lezingen.

Lezingen over Schauberger technieken voor verschillende doelgroepen


11. Natuurtechniek op school

Ontwikkelen van een lesprogramma voor basisschool ev.


12. Natuurlijk Implosie magazine

Ontwikkelen van een periodieke uitgave van de Stichting met berichten en inhoudelijke informatie. Ook te gebruiken als donateurs werving. Vergelijk het Duitse Implosion.


13. Grond voor Natuurtechnieken

Onderzoek naar de mogelijkheden om grond te verwerven of te adopteren om hierop Schaubergertechnieken toe te passen. Of mogelijkheden voor een Schaubergerboerderij.


14. Laat Natuurtechnieken zien.

Studie, onderzoek en bouw van demo-apparaten. Ten behoeve van voorlichting etc.
Mogelijk samenwerking met Hoe zo.


15. Werkplaats voor Natuurtechnieken

Onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een werkplaats om te experimenteren met Schaubergertechnieken.


Doorlopende en ondersteunende activiteiten:

Vertalingen, vooral vanuit het Duits.

Versterking van het bestuur.

- Relatiebeheer: netwerk opbouw en beheren, inventariseren mogelijke partners, adressenbestanden etc,

- Fonds en donateurswerving om doelstellingen te realiseren

- PR-activiteiten: uitgave periodiek. Nieuwsbrieven, documentaire over Schauberger

- Organiseren van symposia en congressen

- Websitebeheer: actualiseren en onderhouden.

- Projectcoördinatie1.

Het project: ‘de gouden ploeg’.

De VN waarschuwt al geruime tijd dat verdroging van de landbouwgronden één van de grootste en meest acute levensbedreigende wereldproblemen is. Dit was volgens Schauberger het gevolg van het op grote schaal kappen van de oerbossen—onze belangrijkste zoetwaterbuffer—en ondoordachte landbouwtechnieken.

Schauberger observeerde in 1933 op uitnodiging van de koning van Bulgarije, dat daar waar ijzeren landbouwmachines de traditionele houten werktuigen verdrongen, de productie dramatisch afnam. Observatie van de vegetatie op verschillende bodemtypen, bracht hem tot de conclusie dat koperhoudende gronden een rijkere vegetatie voortbrengen dan sterk ijzerhoudende gronden.

Dit bracht hem ertoe landbouwwerktuigen van koperlegeringen te vervaardigen, en er proeven mee te doen in samenwerking met de landbouwhogeschool van Linz.
De proeven vertoonden een opbrengstverhoging van minimaal 30 % in alle onderzochte gewassen, en kwaliteitsverbeteringen, bijv. ten aanzien van de bakkwaliteit van graan. (toen nog een van de belangrijkste landbouwgewassen)

Toen in 1949 een fabriek gevonden was waar deze ‘gouden ploeg’ geproduceerd zou gaan worden, torpedeerde de kunstmestindustrie deze onderneming met behulp van een omgekochte politicus, en negatieve artikelen in de pers.


Om het vermeende verband tussen het gebruik van koperen werktuigen en opbrengst\ kwaliteitsverbeteringen objectief aan te tonen, is het nodig deze proeven te herhalen in een uitgebreidere setting, en in samenwerking met een onafhankelijk, professioneel landbouwkundig instituut.

Niet alleen de ploeg zal van koper moeten zijn, maar ook de andere bodembewerkende machines zoals de eg, de zaaimachine en de schoffelmachine.

Verder zullen de proeven uitgevoerd moeten worden op verschillende bodemtypen, en over een langere periode.

Mocht het verband tussen gebruik van koperen landbouwwerktuigen en verbeterde productie inderdaad aangetoond worden, zoals wij verwachten, dan zal daarmee een bijdrage geleverd zijn aan de wereldwijde voedselzekerheid; met name in de derde wereld.


klikt u hier voor een beschrijving van het project koperen landbouwwerktuigen

2.

Project: het maken van een inventarisatie van het werk van Viktor Schauberger en de mogelijke toepassingen daarvan.

Klikt u hier voor een beschrijving van dit project.

3.

Proeftuinproject: het vergelijken van werken met ijzeren en bronzen tuingereedschap.

Dit project is gestart medio maart 2009, meldt u zich bij interesse aan op dit mailadres

Klikt u hier voor een beschrijving van dit project4.

Het project: ‘beschermen’ van oerbossen, door het terugdringen van de vraag naar tropisch hardhout in Nederland.

Uit cijfers van de VN blijkt dat slechts 3 % van het op de wereldmarkt aangeboden tropisch hardhout duurzaam geproduceerd is. Dit ondanks het feit dat een groot deel voorzien is van een label dat de duurzame productie garandeert. Deze discrepantie is het gevolg van de wijdverbreide corruptie in derdewereldlanden. Dit betekent dat de oerbossen nog steeds in hoog tempo verdwijnen. Dit levert niet alleen problemen op ten aanzien van de binding van kooldioxide en de productie van zuurstof, maar brengt ook de vochthuishouding van de bodem in de war, doordat een relatief onbedekte bodem opwarmt waardoor het grondwater sneller verdampt. Daarnaast verdwijnt de aanzuigende werking van het bos op het grondwater, zodat de grondwaterspiegel daalt. Dit betekent verdroging van de bodem, uitmondend in woestijnvorming. Dit leidt op zijn beurt weer tot klimaatveranderingen.

Houtplantages kunnen dit effect maar zeer ten dele teniet doen, doordat in uniforme houtplantages een veel minder intensieve doorworteling van de bodem optreedt.

Dat andere campagnes met betrekking tot dit probleem (door Greenpeace en Milieudefensie) totnogtoe weinig effect hebben gesorteerd, is ons inziens te wijten aan het ontbreken van deze grotere verbanden in hun betoog, waardoor het probleem minder urgent lijkt.


De stichting wil deze (en andere) verbanden hard maken en onder de aandacht brengen van de consument. Dat zijn in dit geval met name: bouwbedrijven (trappen, kozijnen, balustrades), gemeenten (beschoeiingen, bruggetjes, paaltjes, kades), de overheid (weg- en waterbouw) en de burger (tuinmeubilair, schuttingen).

Daartoe zal een folder samengesteld worden die deze negatieve effecten duidelijk verwoordt, en die voor alle genoemde toepassingen alternatieven aandraagt, inclusief de namen van bedrijven die deze alternatieven kunnen leveren.

Deze folder zal naar zoveel mogelijk voornoemde verbruikers verzonden worden.

Wij verwachten dat de overheden als eerste hun verantwoordelijkheid in deze zullen willen nemen

Deze campagne zal een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van ons klimaat, en daarmee onze samenleving.Nader uit te werken projectideeën


 • natuurtechniek-lessen op scholen

 • documentaire rond implosietechniek

 • aanleg van alternatieve (voorbeeld) houtplantages

 • proeven met diverse Schauberger-apparaten


Andere ideeën zijn welkom.