Een gesprek tussen een technisch deskundige en Viktor Schau­berger. Fragment biografie V. Schauberger.

Uit IMPLOSION 114 pagina 14 en verder.

Aanwezig: de socialistische arbeidersleider Ludwig Berna­schek, in begeleiding van twee deskundigen: dokter ingenieur Linsbau­er en dr. burgemeester.


Mij, zo begon de technisch deskundige dr. ing. Linsbauer, zouden vooral de zogenaamde "kleine waterwegen" interesseren. Daarbij gaat het schijnbaar niet zo zeer om kleine waterbanen t.b.v. grootschalig houttransport, maar, zoals ik uit ver­schillende bronnen heb vernomen, om zeer speciale water-geleidings-methoden.

Dat heeft U heel juist gezien, mijnheer dokter. Ik kan echter nauwelijks geloven, dat U mij als technicus kunt begrijpen of, beter gezegd, wilt begrijpen. Het gaat hier namelijk om de techniek, die ik, staat U mij toe vrij te spreken, houd voor zelfbedrog dan wel volksbedrog van een heel gevaarlijke soort.

Linsbauer keek even naar Bernaschek, de burgemeester keek een beetje schaapachtig rond, en zo ontstond een pauze, die door de geschoolde politicus Bernaschek geschikt werd over­brugd met een handbeweging, die tot verdergaan maande.

Ik weet reeds, vervolgde Linsbauer, dat U bij zulke gelegenheden de taktiek volgt, de ander voor de gek te houden, om hem daardoor te dwingen zich te verweren. Maar ik ben bereid om als technicus, die zich over techniek een eigen mening gevormd heeft, over techniek te praten.

Het ligt niet in mijn bedoeling, dokter Linsbauer, U tot enigerlei afweer te dwingen. Maar ik ben op grond van zeer precieze waarnemingen in de natuur gedurende een periode van tientallen jaren, tot de rotsvaste overtuiging gekomen, dat het de huidige wetenschap is, die de huidige progressieve ellende heeft veroorzaakt, die we tegenwoordig -pas in een aan­vangsstadium- meemaken.

Mocht dit gesprek überhaupt zin of doel hebben, dan moeten de heren mij toestaan dat ik vrijuit spreek, zonder voorbehoud.

Daarbij zal ik ook de politiek stevig moeten aanvallen, die ik als een zeer gevaarlijke spekulatie beschouw, die door diege­nen wordt beoefend, die van de ware toedracht der dingen niets begrijpen. Want zou het anders zijn, dan was het niet moge­lijk geweest, dat men de wederopbouw wil bereiken met dezelfde middelen, die de laatste oorlog hebben veroorzaakt. Neemt U a.u.b. ter kennis, dat het de huidige arbeidsmethoden zijn, die ons deze ellende hebben gebracht; een ellende, die volgens de wetten der natuur steeds moet toenemen, hoe vlijtiger en intensiever wij op deze absoluut verkeerde basis van beweging arbeid verrichten.

Dat geldt, mijne heren, voor alle vier gebieden der economie. Ik bedoel daarmee de huidige bosbouw, landbouw, waterbouw en

de energiesector. Men heeft zich op veld en akker, in het bos, bij de waterbehandeling en in de machinebouw beheersmaatrege­len en handelwijzen eigen gemaakt, die het verkeerdste zijn dat men kan doen, waardoor het ook geen wonder is, dat deze gehele economie zoveel sneller naar de duivel gaat, als deze wan-economie floreert.

Beschouwt U dit, mijne heren, als een noodzakelijke inleiding tot de puur zakelijke verklaring, die ik nu zal geven, als U dat na deze ongewone verklaring vooraf nog interesseert.

Barnaschek knikte, en dus stak ik met het wezenlijke van wal:

Water, zei jaren geleden een professor in München die Dr Gerlach heet, is een volkomen raadsel, waarvan de mensen tevergeefs de herkomst en het wezen proberen te doorgronden. Om deze reden moeten we het maar beschouwen als iets dat er gewoon is, en op welks gedrag wij geen invloed hebben. Dat is, mijne heren, de 'wetenschappelijke' mening over datgene, waarzonder geen leven en geen beweging zou bestaan, dat desalniettemin door de 'wetenschap' als een chemisch dode substan­tie wordt aangemerkt, die met verscheidene zaken vermengd dan wel verontreinigd is.

In werkelijkheid is water echter het bloed van de aarde, dat evenals het bloed en de sappen van de hogere organismen ontstaat uit verteerde voedingswaarden. En bij deze vertering, of noemen we het liever vergisting, behoort een heel bepaalde beweging (centripetaal, verdichtend, de vertaler) die, oorza­kelijk gezien, ontstaat uit spanningsver­schillen, uit een innerlijke opwinding dus.

Deze 'innerlijke' opwinding is zogezegd de functionele bewegings­haard, die op zijn beurt door verschillende temperaturen ontstaat, voorzover het product gevaarlijk voor de ontwikke­ling is. Want ontwikkeling-bevorderende dingen kunnen enkel uit de temperatuurloosheid (koortsvrije toestand) ontstaan.

Om het kort en bondig uit te drukken: het water is, zogezegd, het kerkhof van de voorgaande vegetatie, net als alle aardse dingen, bijvoorbeeld ook de bodem en de lucht.

Bodem, water en lucht zijn dus de drie media, waar het toekom­stige leven in verborgen is, "in statu nascendi". En het hangt af van de vorm van bewegen van dit medium water, (waar de aarde en de hemel, de basisbouwstoffen van de atmo- en de geo-sferen, in opgenomen zijn), of hogerwaardige of laagwaardige energie­vor­men uit dit massagraf wederopstaan. De goede en de boze geesten noemden de natuurverbonden voorvaderen deze opbouwen­de en afbrekende krachten.

Omdat energieën, of geesten, niet kunnen bestaan zonder lichaam (accumulator) scheidt zich (wat betreft de goede geesten) zogezegd de "lichamelijke eerst­geborene" (het water) uit (hoe, wordt later uitgelegd).

Deze oer-ontstaanswijze van het bloed der aarde (het water) is dus principieel gezien identiek aan de overlevering/ vertelling van de 'Tabula Smaragdina', de tot dusver onbegrij­pelijke woorden: mengt de stoffen van de hemel en de aarde op

natuurjuiste wijze, dan zult U van Uw levensdagen gelukkig zijn.

Om kort te gaan, mijne heren, van de bewegingsvorm van het water hangt het karakter af van de hieruit ontspringende energieën, die beslissen over worden en vergaan.

Het wezenlijke bestaat hier uit

a. de natuurjuiste bewegings-vormen en

b. het natuurjuiste materiaal waaruit die vervaardigd zijn.

Is bijvoorbeeld de beweeg-vorm, cq.de langs- en dwarsdoorsnede hiervan natuur-onjuist, dus verkeerd, dan ontstaat door deze vormfout de kwadratisch met de bewegings-snelheids-stijging groeiende weerstand, die U, Dr. ing., Linsbauer, als technicus heel goed kent en als een wetmatige en dus onvermijdbare verschijning beschouwt, die inherent is aan iedere soort van beweging, zoals U het op school en universiteit heeft geleerd.

Schakelt men nu deze vormfout uit, en houdt men er tevens rekening mee, dat ieder materiaal een concentratie is van energiestoffen en het daarom afhangt van de materiaalsoort, welke energievorm uiteindelijk opleeft, dan heeft men

a. de oer-bewegingskracht, en

b. de het gehele groeiproces aandrijvende vormings-kracht

ter beschikking, tegen verwaarloosbare kosten.

Doet men het echter omgekeerd (ver-keerd), (centrifugaal, uitdijend, de vertaler), dat betekend zó, zoals men het op alle scholen van de geciviliseerde wereld leert, dan, mijne heren, loopt de ontwikkelings-tover spaak, omdat in dit geval de geweldige remming oer-ontstaat, de met de tegennatuurlijke snelheids-ontvouwing kwadratisch stijgende bewegingsweerstand, en haar natuurlijke functie: de laagwaar­dige, afbrekende en terugsto­tende atoom-energie, die het ondeugdelijke uit de normale ontwikkelingsgang moet uitroeien.

En daarmee is, mijne zeer vereerde heren, de eigenlijke oorzaak (oer-zaak) van de progressieve wereldellende duidelijk gemaakt.


Tja, meende na een langere pauze de Dr. ing. Linsbauer, kan men deze verschillende energievormen op enigerlei wijze meten of op een andere manier vaststellen?

Jazeker, gaf ik terug, men hoeft hiertoe alleen maar een waterdruppel in luchtweerstand of zonder luchtweerstand vrij te laten vallen, om af- of opbouwende vormen van energie van een meta-fysische, dus fysisch niet-waarneembare bestaansvorm te verkrijgen. Want, verklaarde ik voorts, opbouwende (stuwen­de), dus leviterende energievormen veroorzaken een gloen-blauwe lichtverschijning in het centrum, als zij in vacuümbui­zen worden gevoerd; afbrekende, (terugstotende, dus gravite­ren­de)­ energie­vormen leveren een bloedrode, pulserende licht­schijn aan de binnenperiferie van zulke buizen.

Zou men zoiets eens kunnen aanschouwen, bracht de beroepselektricien Bernaschek ertussen?

Jazeker mijne heren, ik zou alleen moeten nazien of ik de spullen nog kan terugvinden, nadat men bij de recente plunde­-

ring van mijn woning alleen de oninteressante zaken heeft laten liggen.

Linsbauer stelde voor, om de proefopstelling bij hem thuis op te bouwen, wat ik een goed idee vond, waarmee dit eerste gesprek ten einde was.(van deze proef is inmiddels (2003) een 15 minuten durende video-registratie beschikbaar. www.pks.or.at )

De vertaler.